Trauma centar u 2009.

20/21.01.2009. godine prisustvovali smo, kao predstavnici jednog od izabranih projekata, seminaru „Realizacija projekata unutar oblasti iz Tranzicijske pravde“ u organizaciji UNDP-a u Sarajevu. Bila je to mogućnost za upoznavanje drugih projekata koje  finansira UNDP zbog moguće suradnje, ali i za dobivanje uvida o načinu apliciranja i izvještavanja glede projekta.

11.02.2009. godine održali smo, na poziv Direktorice Pedagoškog zavoda Zenica, poludnevni seminar za djelatnike Zavoda, na kojem su kratko upoznati sa ulogom komunikacije u kreiranju odnosa, utjecajem traume na pojedinca, posebice na dijete, te preveniranju profesionalnog stresa.

17.02.2009. godine, na poziv stručnog tima koji rade na Akcionom planu za implementaciju strategije protiv maloljetničkog prijestupništva u Kantonu Sarajevo,    održali smo dvosatno predavanje o traumi i njenom utjecaju na pojedinca i obitelj, sa osvrtom na ciklus žrtve i počitelja, koje je izraženo u maloljetničkoj delikvenciji. Seminaru je prisustvovalo 27 djelatnika iz  Centra za mentalno zdravlje, Centra za socijalni rad, MUP-a,  te osnovnih i srednjih sa područja Ilidže, kao nevladinog sektora.